CLOSE
MENU

Polityka prywatności

 

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

 

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie 20ml.pl (zwanej dalej: Serwisem).

1.2. Właścicielem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest NISHA Karol Ryglewicz z siedzibą w Puszczykowie (62-040), ul. Langego 12a, NIP: 777 25 33 450, Regon: 302039942, zarejestrowany przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (dalej: Administrator).

1.3. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:

a. statystycznych;

b. kontaktowych i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

c. w celu dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o treściach zawieranych w Serwisie. Podanie danych osobowych w celu komunikacji poprzez newsletter jest dobrowolne.

1.4. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania oraz linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

1.5. Serwis dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

 

2. Dane zbierane o użytkownikach w Serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika

 

2.1. Serwis umożliwia kontakt z Serwisem za pomocą poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów Użytkownik udostępnia swój adres elektroniczny. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.

2.2. Serwis umożliwia się zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie opcji „zapisz się do newslettera” Użytkownik zapisując się do newslettera podaje swój adres e-mail oraz imię i nazwisko. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.

2.3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. Zmienić lub usunąć dane można kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mail: joanna@20ml.pl z prośbą o modyfikację lub usunięcie danych.

2.4. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z newslettera. Może to zrobić samodzielnie wypisując się z newslettera. Opcja wypisania się z newslettera jest widoczna każdorazowo, w każdym newsletterze, w dolnej części newslettera. Użytkownik może także zrezygnować wysyłając wiadomość na adres e-mail: joanna@20ml.pl.

2.5. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

 

3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.3a

3.2. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Serwis na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój ?czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.

3.3. Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3.4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3.5. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

3.6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ?cookies? na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ?cookies? w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3.7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

a. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;

b. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;

c. usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.

3.8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w Ustawieniach przeglądarki lub w zakładce Pomoc. Za każdym razem Użytkownik może też skontaktować się z Serwisem wysyłając na adres mailowy joanna@20ml.pl.

3.9. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu, oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

3.9.1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

4. Zabezpieczenia

 

4.1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do bazy mają jedynie osoby upoważnione.

 

5. Zmiany w polityce prywatności

 

5.1. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu, a także w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:

a. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Użytkownika;

b. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

5.2. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Serwisu informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

5.3. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Użytkownika zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Użytkownika zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).

 

6, Kontakt z Administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

 

6.1. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres joanna@20ml.pl Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

6.2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 22.05.2017 r.

 

 

Przeczytaj również
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług z polityką prywatności
Rozumiem, zgadzam się